Papierowe Sny

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ SKLEPU PAPIEROWESNY.PL

§ 1 Informacje ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady sprzedaży dzieł sztuk plastycznych (zwanych dalej Dziełami) przez markę Papierowe Sny, zarejestrowanej jako UniqArte Sp. z o.o., ul. Noakowskiego 12/43, 00-666 Warszawa, NIP: 7011110351, KRS: 0000997172 (Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez XII Wydz. Gosp.KRS w Warszawie), Regon: 523402883, za pośrednictwem strony internetowej działającej pod adresem: www.papierowesny.pl.
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie zwanym dalej Klientem, a sprzedającym zwanym dalej Sklepem.
 3. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych oraz aktywne konto poczty elektronicznej.
 4. Każdy Klient składający zamówienie obowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia ze stosowania zawartych w nim zasad.
 5. Przed dokonaniem zakupu Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem oraz oświadcza, że akceptuje go w obowiązującej formie. W razie wątpliwości uznaje się, iż dokonanie przez Klienta pierwszej czynności związanej z zakupem oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zgodę na jego stosowanie przy zawieraniu transakcji.
§ 2 Rejestracja Klienta i ochrona prywatności
 1. Rejestracja Klienta dokonywana jest po podaniu danych w formularzu rejestracyjnym.
 2. Podanie przez Klienta danych rejestracyjnych jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie Dzieła. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych przez Klienta.
 3. Klient zobowiązuje się do bieżącej aktualizacji danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym. W razie wątpliwości za skuteczny uznaje się kontakt lub doręczenia na adresy podane w formularzu rejestracyjnym.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy dane podane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym będą nieprawidłowe lub niewystarczające do realizacji zamówienia (niepełne).
 5. Dokonanie rejestracji na stronie Sklepu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych Klienta (jeżeli takie zostały podane). Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie za pomocą poczty elektronicznej materiałów promocyjnych i informacyjnych związanych z przedmiotem działalności Sklepu.
 6. Sklep przetwarza dane osobowe Klienta w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
 7. Administratorem danych osobowych jest firma UniqArte Sp. z o.o., ul. Noakowskiego 12/43, 00-666 Warszawa, NIP: 7011110351, KRS: 0000997172 (Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez XII Wydz. Gosp.KRS w Warszawie), Regon: 523402883.
 8. Z Administratorem można się kontaktować: za pomocą poczty elektronicznej, na adres: studio@papierowesny.pl.
 9. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną, w szczególności utrzymania konta Klienta w sklepie, a także zawierania i wykonywania umów sprzedaży, w tym uiszczania zapłaty za zakupione towary i udzielania rabatów, dostawy towarów, przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, realizacji procesu reklamacji oraz zapewnienia prawidłowej obsługi Klienta, dopasowania oferty reklamowej do potrzeb klientów, prezentacji reklam i przesyłania informacji handlowych, obsługi zgłoszeń i reklamacji, wyrażenia publicznej opinii o zakupionych towarach, umożliwienia kontaktu pomiędzy kupującymi a sprzedającym.
 10. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być wyrażona przez Klienta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na żądanie Klienta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest konieczność oferowania klientom możliwie najlepszej jakości obsługi, dopasowania oferty towarów do potrzeb i oczekiwań kupujących, a także prowadzenie działań marketingowych, promocyjnych i reklamowych, odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w wykonywaniu zadań określonych w pkt 9, w szczególności przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie dostawy towarów (kurierzy), banki, obsługujące procesy niezbędne do przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, usługodawcy świadczący usługi reklamowe i marketingowe, a także współpracujące ze Sklepem firmy, świadczące usługi w zakresie fakturowania, rozliczeń należności i księgowości.
 11. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej. W szczególności obejmuje to korzystanie przez Administratora z usług świadczonych przez Google oraz Facebook, w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych w pkt 9.
 12. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług lub w innych celach wskazanych w pkt 9 powyżej.
 13. Klient ma prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego,
 • wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Klient nie ma ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być w szczególności brak możliwości świadczenia usług na rzecz Klienta, w szczególności brak możliwości zawarcia umowy sprzedaży towarów w internetowej Sklepu.
 2. Dane osobowe Klienta mogą podlegać automatycznemu profilowaniu, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji usług reklamowych i marketingowych oraz podjęcia decyzji o udzieleniu Klientowi rabatu sprzedażowego. W ramach profilowania analizowane mogą być przede wszystkim wcześniejsze decyzje zakupowe Klienta, w oparciu o które Sklep będzie podejmować próby dopasowania przyszłej oferty. Profilowanie pozwala także na ewentualne udzielenie odpowiedniego rabatu, którego przyznanie oraz wysokość zależne są w szczególności od zgromadzonych i opracowanych danych dotyczących Klienta.  
§ 3 Przedmiot działalności Sklepu
 1. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż dzieł sztuki plastycznej za pośrednictwem Internetu.
 2. Sklep prezentuje cyfrowe fotografie oferowanych dzieł, wraz z ich opisem i ceną.
§ 4 Ceny
 1. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (do zapłaty).
 2. Standardowo podana cena jest ceną dzieła. W przypadku, gdy klient zamawia dzieło oprawione w ramę, cena będzie obejmować to dzieło łącznie z wybraną ramą, oprawą w passeparotut, szyba zabezpieczającą z plexi. Ceny ram różnią się.
 3. Każde zamówienie z dostawą na terenie Polski realizowane jest na koszt kupującego (kwota 20zł). Wysyłki realizowane za granicę wg cennika kurierów poszczególnych krajów – cena podana w koszyku przed realizacją zamówienia. 
§ 5 Zakupy
 1. Zamówienie składa się za pomocą formularza dostępnego na stronie Sklepu.
 2. Umowę sprzedaży Dzieła uważa się za zawartą po wpłynięciu płatności za przedmiot sprzedaży na konto bankowe UniqArte Sp. z o.o. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. oraz (do końca stycznia) Przelewy24.
 3.  Dostępne formy płatności
  – Przelew tradycyjny na konto
  – Płatnosc za pobraniem
  – Płatnosć on-line przez PayPal
  – Płatność Blikiem
  – Płatność szybkim przelewem paynow
  – ApplePay
  – GooglePay
  – Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro
 4. Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia, przesyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 5. Do każdego przyjętego zamówienia wystawiana jest paragon lub faktura. Dokumenty te są  wystawiana niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty pełnej ceny brutto od Klienta.
 6. Sklep na bieżąco informuje Klienta o zmianach w statusie zamówienia, przesyłając ww. informacje na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
§ 6 Dostawa
 1. Koszty dostawy obejmujące opakowanie oraz transport przesyłki na terenie Polski, pokrywa Klient.
 2. Koszty dostawy obejmujące opakowanie oraz transport przesyłki do innych krajów Unii Europejskiej, pokrywa Klient.
 3. Czas realizacji zamówienia, czyli czas, który upływa od złożenia zamówienia i wysłania zamówionych towarów, do chwili dostawy do Klienta (przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze), wynosi dla przesyłek krajowych od 2 do 7 dni roboczych.
§ 7 Uszkodzenie przesyłki w czasie transportu.
 1. Zgłoszenie uszkodzenia przesyłki w czasie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.
 2. W przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki Klient niezwłocznie powinien sporządzić protokół z opisem uszkodzeń oraz z podpisem pracownika firmy kurierskiej dostarczającej przesyłkę.
§ 8 Reklamacja i zwrot towaru przez Klienta będącego Konsumentem.
 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu pod pojęciem Konsumenta rozumie się Klienta Sklepu będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 1  ustawy Kodeks Cywilny.
 2. Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Konsumentów.
 3. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku klient będący Konsumentem może odstąpić od zawartej umowy kupna w terminie 14 dni licząc od daty wydania Dzieła Konsumentowi, poprzez zwrot towaru w stanie nienaruszonym. Koszt przesyłki zwrotnej, w tym koszt usługi transportowej świadczonej przez przewoźnika pokrywa w tym przypadku Konsument.
 4. Zwrotu zakupionego Dzieła należy dokonać na adres: UniqArte Sp. z o.o., ul. Noakowskiego 12/43, 00-666 Warszawa, tel. 509683838.
 5. Do zwracanego Dzieła należy dołączyć fakturę lub paragon oraz podać numer konta, na który ma zostać dokonany zwrot ceny sprzedaży Dzieła.
 6. Sklep nie dokonuje odbioru przesyłek nadanych za pobraniem zwrotu ceny.
 7. W przypadku dokonania przez Konsumenta zwrotu towaru zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu, Sklep zwraca uiszczoną cenę sprzedaży, w terminie 14 dni, licząc od dnia dokonania zwrotu Dzieła przez Konsumenta, na podany przez niego rachunek bankowy. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 8. W wypadku, gdy zakupione Dzieło w chwili jego doręczenia jest niezgodne z umową, Konsument uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji zakupionego dzieła. Uprawnienie powyższe przysługuje Konsumentowi jedynie w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy licząc od dnia doręczenia Dzieła. Po tym terminie uprawnienie do złożenia reklamacji wygasa. 
 9. W stosunku do nabytych towarów Klientowi przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi określone w art. 556-576 kodeksu cywilnego. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi.
 10. Reklamacje można składać:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: studio@papierowesny.pl
  • na piśmie na adres: UniqArte Sp. z o.o., ul. Noakowskiego 12/43, 00-666 Warszawa, Polska
 11. Reklamacja, o której mowa w ustępie poprzedzającym nie przysługuje, jeżeli Dzieło odpowiada podanemu na stronie Sklepu opisowi lub ma cechy widoczne na przedstawionej na stronie Sklepu fotografii.
 12. Za niezgodność z umową nie uważa się nieznacznych różnic kolorystycznych występujących pomiędzy prezentacją fotografii Dzieła zamieszczoną na stronie Sklepu, a oryginałem Dzieła, które wynikają z przyczyn technicznych, w związku z czym nie mogą być one przedmiotem reklamacji. Sklep dołoży starań, aby cyfrowe fotografie prezentowanych Dzieł były jak najlepszej jakości.
 13. O niezgodności Dzieła z umową należy powiadomić Sklep na piśmie lub drogą elektroniczną (studio@papierowesny.pl).
 14. Reklamacje zgłoszone w sposób i w terminie określonym w niniejszym Regulaminie będą rozpatrywane w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.
§ 9 Reklamacja i zwrot towaru przez Klienta niebędącego Konsumentem.
 1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady (uszkodzenia) Dzieła, należy dokonać zgłoszenia na piśmie lub drogą elektroniczną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania przesyłki przez Klienta.
 2. Reklamacje zgłoszone w sposób i w terminie określonym w niniejszym Regulaminie będą rozpatrywane w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.
 3. Nieznaczne różnice kolorystyczne występujące pomiędzy prezentacją fotografii Dzieła zamieszczoną na stronie Sklepu, a oryginałem Dzieła, które wynikają z przyczyn technicznych, nie mogą być przedmiotem reklamacji. Sklep dołoży starań, aby cyfrowe fotografie prezentowanych Dzieł był jak najlepszej jakości.
§ 10 Prawa autorskie.

Wszystkie Dzieła prezentowane na stronach Sklepu znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli praw autorskich tych Dzieł. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na stronach internetowych Sklepu bez zgody i wiedzy właścicieli praw autorskich.

§ 11 Postanowienia końcowe.
 1. Wszelkie pytania dotyczące dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu należy kierować na adres e-mail: studio@papierowesny.pl.
 2. Sklep zastrzega możliwość wprowadzania zmian w regulaminie bez wcześniejszego informowania o tym Klientów. Zmiany regulaminu będą każdorazowo publikowane na stronie Sklepu w zakładce regulamin.    

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

1. Administratorem danych osobowych jest:

UniqArte Sp. z o.o.
Noakowskiego 12/43, Warszawa
NIP: 7011110351
Kontakt: studio@papierowesny.pl

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe w naszym sklepie przetwarzane są w ramach:

 • zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna / sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora
 • wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji i zwrotów),
 • ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń,
 • marketingu bezpośredniego,
 • tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora),
 • weryfikacji wiarygodności płatniczej,
 • wsparcia obsługi technicznej i klienta,
 • szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
 • Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią) – w zakresie monitoringu wizyjnego w obiektach administratora.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być/będą: firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora, firmy obsługujące płatności.
 • Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.
 • Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, przy czym przysługuje Państwu możliwość jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem.  Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych. Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo skorzystać z przysługujących praw kontaktując się z administratorem przez powyższe dane kontaktowe. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.